آدم های منفیبه پیچ و خم جاده می ان

آدم های منفیبه پیچ و خم جاده می ان

آدم های منفی
به پیچ و خم جاده می اندیشند
و آدم های مثبت
به زیبایی های جاده
عاقبت هر دو به مقصد می رسند
اما یکی با حسرت
و دیگری با لذت


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟