سوال:سلام، توی فضای مجازی مطا

سوال:
سلام، توی فضای مجازی مطالب روانشناسان زیادی هست که میگن در لحظه زندگی کنید. آیا این جمله درسته؟
پاسخ:
اگر منظور از این جمله این باشد که درگیر گذشته ای که عبور کرده است نمانیم و در حد عبرت استفاده کنیم و از افسوس و حرص و پشیمانی دوری کنیم . و برای آینده هم بیم و نگرانی و ناامیدی نداشته باشیم و الانمان را قوی و محکم کنیم ،‌ حرف درستی ست ولی اگر منظور این باشد که گذشته که گذشت ،‌ آینده هم که هنوز نیامده و بی خیالش باشیم و هیچ برنامه ای جز لذت جویی از شرایط الان نداشته باشیم . و منظور از زندگی در لحظه هم دم غنیمت شماری و یله گی و سرگرمی و الکی خوش بودن باشد ،‌این مال آدم نیست و بیشتر به بهایم می ماند!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟