اولین نیاز عاطفی، اجتماعی فر

اولین نیاز عاطفی، اجتماعی فرزندان
نیاز به
امنیت و آرامش
است
یعنی اینکه:
۱-بچه ها کنار شما احساس امنیت روانی داشته باشند.
۲-ترسی آنان را تهدید نکند.
(مانند:ترس جدایی والدین، ترس تنبیه، ترس مشاهده مشاجره والدین).
فرزندان باید از اینکه در خانواده کنار شما هستند احساس امنیت و آرامش کنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟