در قدیم، بعضی مردها خود را مالک زن م

در قدیم، بعضی مردها خود را مالک زن م

در قدیم، بعضی مردها خود را مالک زن می‌دانستند ... نه! همان قدری که شما در محیط خانواده ذی حق هستید او هم ذی حق است. نباید به زن زور بگویید و تحمیل کنید، چون به حسب جسم، او ضعیف‌تر است، بعضیها خیال می‌کنند که بله، حالا باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند و دعوا کنند و تحمیل کنند

مقام معظم رهبری ⇦ خطبه عقد مورخ 73/12/11


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟