باور نادرست

باور نادرست

آیا با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد؟


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟