اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است ک

 اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است ک

اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که
با قضاوت های نابجا دلت را می شکند،
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که
گذشت و بخشش تو برایش راهی به سوی سعادت باز کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟