کودکان بیشتر با دیدن یک رفتار دینی،<

کودکان بیشتر با دیدن یک رفتار دینی،<

کودکان بیشتر با دیدن یک رفتار دینی،
آن رفتار را یاد می گیرند و می آموزند
تا با امر و نهی کردن در مورد آن رفتار !


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟