همیشه عاشق مادرتان باشیدچون ه

همیشه عاشق مادرتان باشیدچون ه

همیشه عاشق مادرتان باشید
چون هیچگاه دیگر
مثل او پیدا نخواهید کرد...

مادر نه تکرار می شود نه تکراری


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟