ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ
یادمان باشد
زندگی انعکاس رفتار ما است
انعکاس من بر من
پس حواسمان باشد
بهترین باشیم
تا بهترین دریافت کنیم!

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!