دوباره یک صحن ویک گدایعنی سخا

دوباره یک صحن ویک گدایعنی سخا

دوباره یک صحن ویک گدا
یعنی سخاوت و کرم حضرت رضا

یعنی کسی که عاشق دیدار صحن کرب و بلاست
خوش آمدست، جواز کربلا با ماست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟