جمعه هم شعر خداستغزلی رویا

جمعه هم شعر خداستغزلی رویا

جمعه هم شعر خداست
غزلی رویاییست
که ردیفش غربت، قافیه اش تنهاییست
جمعه را باید خواند.
جمعه را باید زیست
جمعه هم رنگ خداست
یک بغل زیباییست

الهم عجل لولیک الفرج


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟