فصل سوم: کیفیت روابط جنس


فصل سوم: کیفیت روابط جنسی

یکی از مسائل اساسی در روابط جنسی که مورد شکایت هر دو جنس است. خیلی از افراد مدعی هستند در این مسئله هیچ برداشت و سودی ندارند. بخصوص جنس زن که احساس میکند مورد بهره قرار میگیرد اما مورد بهره برداری ندارد. چه بسا که رفتار جنسی را یک طرفه طلقی میکند. این بر میگردد که ما کیفیت جنسی را چگونه اداره میکنیم. در کیفیت جنسی مسیر آقا خیلی ساده است یک تحریک اولیه جنسی اتفاق می افتد به واسطه این تحریک تمایل و بعد مرد انتظار اقدام جنسی را دارد. به همین سادگی نه زمان خاصی میخواهد و نه موانع دیگر دارد. اما در خانم مسیر خیلی پیچیده هست. اگر در زن تحریک وجود داشته باشد سیر تمایل و اقدام نخواهد داشت.شما بارها دیدید به سراغ جنس زن رفتید و خواستید مورد عنایت جنسی قرار دهید.و به شدت پس گردانیده شده اید. و مقاومت شدیدی در برابر علاقه یا دستی که پیش برده اید شده است. آقایون اینجا شاکی میشوند و به نظرشان میرسد به جای تشکر و لذت، مزاحم هم میشود و بعد فکر میکند این زن یک مشکلی در رفتار با من دارد.یا حالا که نیاز من را به خودش دیده عمدا مخالفت میکند. در حالیکه هیچ ربطی به این قضیه ندارد. پس چیست؟ خانمها بعد از تحریک وقبل از اینکه به سطح تمایل برسند احتیاج دارند به زمینه سازی و فراهم بودن شرایط این زمینه ها و شرایط چه چیزهایی هست؟ که آقا هیچ منعی را از این ناحیه ندارد.
شرایط:

1- هماهنگی روانی و رفتاری:

میخواهد رفتار جنسی نشان بدهد حتما باید روانش با این رفتار انطباق داشته باشد. یعنی خانمی که از نگرانی بیماری مادرش قادر به انجام جنسی نیست. خانمی که از رفتار قبلی همسرش آزردگی دارد که همسر نیامده است برای دلجویی، قادر به تبادل جنسی همراه با کشش نیست. ممکن است به خاطر ملاحظاتی خودش را در معرض مرد بگذارد اما علاقه به این کار ندارد. حتی امورات زندگی، خانمی که باید به فرزندش دیکته بگوید، ظرفهایش هنوز شسته نشده است...


2- اصل خلوت در روابط جنسی:

خداوند زن را معطوف به این حریم وحجاب آفرید. شما در دختر بچه ها هم دیده اید که اگر پوشش های سبک میدهید در کارکردهای اول سختشان هست اما بعد عادت میکند واحساس حریم داریش سست میشود. لذا چون اینجا باید نهایت مکشوف شدن را در حریم ها باید بدهد احساس پرهیز در آن سر میزند مگر اینکه یک زمینه ای را ببیند با یک خلوت کامل.آقا به این توجه ندارد.
در دوران عقد دیده اید که آقایون دوست دارند همسرشون را ببرند خانه خودشان و به این توجه ندارند که زن احساس امنیت ندارد آنجا و گاهی میرود مرد در اتاق و درخواست دارد در حالیکه زن احساس میکند کسانی که بیرون نشسته اند و ما را دراتاق در چه حالتی تصور میکنند آرامش رفتار جنسی را ازش میگیرد، حالا مرد تبادلات جنسی می خواهد، خانم مقاومت میکند.
طبیعی است که آمار طلاق در شش ماهه اول زوجیت بالا برود. هم زن احساس میکند که آقا فقط مرا میخواهد برای جسم و هم مرد احساس مقاومت زن را دارد یا فکر میکندرو حیه زن اینچنین است پس ما تا آخر زندگی رابطه جنسی خوبی نخواهیم داشت.لذا دچار یک پسرفت جنسی میشود در برابر این زن. برای همین ما شدیدا معتقد هستیم دوران عقد بیش از یک سال و حتی شش ماه بر روان زن ومرد، بخصوص زن اثر تخریب کنندگی داشته باشد. لذا گاهی میبینید خانم به آقا میگوید کی میرویم خانه مان.آقا به نظرش میرسد این فشار است.نه این نیاز است. (ادامه دارد...)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟