معاشرت دوستان خوب واهل نماز باعث تق

معاشرت دوستان خوب واهل نماز باعث تق

معاشرت دوستان خوب واهل نماز باعث تقویت روحیه ی دینی در کودکان ونوجوانان می شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟