فرزندان ما همان چیزی خواهند شد که

فرزندان ما همان چیزی خواهند شد که

فرزندان ما همان چیزی خواهند شد که ما هستیم، نه آن چیزی که دوست داریم باشند؛
پس بیشتر مراقب رفتارمان باشیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟