متن های عاشقانه ام روداخل جان

متن های عاشقانه ام روداخل جان

متن های عاشقانه ام رو
داخل جانماز همسرم میذارم
موقع نماز میبینن
و غافلگیر میشن.

برایم دعا کن،
اجابتش مهم نیست
نیاز من به آرامشی ست
ک بدانم تو به یاد منی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟