زندگی را با کسانی احاطه کنی

زندگی را با کسانی
احاطه کنید
که دوستتان دارند....
و به شما انگیزه می دهند،
تشویقتان می کنند....
و باعث می شوند
از اینکه خودتان هستید،
حس خوبی داشته باشید...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟