قصد زیارت حرمت حجّ اکبر است

قصد زیارت حرمت حجّ اکبر است <div

قصد زیارت حرمت حجّ اکبر است
حجی که مثل عمره و حج پیمبر است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟