زنان از مردان فقط توجه می خواهند

زنان از مردان فقط توجه می خواهند

زنان از مردان فقط توجه می خواهند.

در طول روز زمانی را برایش بگذار، با او هم کلام شو و فرصت بده تا برایت سخن بگوید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟