سلام.میخواستم تجربه موفق خودم رودرا

سلام.میخواستم تجربه موفق خودم رودرارتباط باخانواده همسرم دراختیارشماعزیزان هم قراربدم.. من درابتدای ازدواجم همیشه بدنبال این بودم که باخانواده همسرم ارتباط خوبی داشته باشم وخط بطلانی بردعوای مادرشوهروعروس یاخواهرشوهروعروس بکشم..تااینکه خداروشکرخداونداستادی رودرراه من قراردادن که حرفهاشون روشنگراین مسیرانتخابی من شد... ایشون فرمودن که فقط برای لحظاتی خودتون روجای مادرشوهراتون بذاریدکه بک عمرزحمت بکشیدوحالایه خانم دیگه بیاد وزحمات شماروبخوادبرای خودش نگه داره.. ونکته دوم اینکه مادرشوهرتون روباهرکلمه ای که صدابزنیدبراتون همون نقش روایفامیکنه...اگرگفتیدمادرجون...میشه مادرجونتون...اگرگفتیدمامان...میشه مامانتون...اگرگفتیدعمه..میشه عمه شما والی آخر!!!و من همینجابخاطرتمام محبت هاشون ازمادرشوهرم کمال تشکر وقدرانی رودارم وبردستانشون بوسه میزنم...این یک خواب ورویا نیست...تنهاباکمی فکر وتدبیرشماهاهم میتونیدبه این آرامشهاوتدبیرهابرسید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟