انسانها زود پشیمان می شوندگاه

انسانها زود پشیمان می شوندگاه

انسانها زود پشیمان می شوند
گاه از گفته هایشان
گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان شده باشد
زیرا که مهربانی
منطقی ترين گفت و گوی زندگیست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟