سوال:سلام، میشه یه کتابی در ار

سوال:
سلام، میشه یه کتابی در ارتباط با افزایش ظرفیت روانی معرفی کنید

پاسخ:
افزایش ظرفیت روانی نیاز به تمرین دارد شما باید ضمن شناسایی موضوعاتی که شما را به واکنش وامی دارد و رنجش می دهد ،‌ نسبت به مقاوم سازی خودتان با عمل کردن در جهت مقابل آن ضعف ، به تمرین ظرفیت روانی اقدام کنید؛ مثل عملیات رانندگی ست.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟