با تمام غصه ها هر طور می شد آمدم

با تمام غصه ها هر طور می شد آمدم<di

با تمام غصه ها هر طور می شد آمدم
گفتم از مشهد به بعد اوضاع بهتر می شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟