روابط موفق، روابطی است که افراد

 روابط موفق، روابطی است که افراد

روابط موفق، روابطی است که افراد در آن حساب و کتاب نمی‌کنند
بلندمدت به هم نگاه می‌کنند.
به عنوان ثروت به هم نگاه می‌کنند.
از هم حمایت کنند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟