خوشبختی در میان خانه

 خوشبختی در میان خانه

خوشبختی
در میان خانه ی شماست
بیهوده آن را
در باغ همسایه جستجو می کنید…


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟