بیش از 90 درصد علت انزال زود رس، روان

بیش از 90 درصد علت انزال زود رس، روانی است، جسمی ، جنسی نیست.
از این علت روانی ها بیش از 90 درصد علت ترس از انزال است ، وقتی آقا نگران است می ترسه انزال او بیاید ،میخواد که بیاد، میره کنترل میکنه که نیاد. غافل از اینکه وقتی داره کنترل می کنه ، پس تمرکز کرده برانزالش، خود تمرکز ، تحریک درست میکنه، تحریک انزال را جلو می اندازه، انزال کرد ، سرکوبی روان پیدا میکنه، احساس ناتوانی در مدیریت انزالش میکنه، دفعه بعد که آمد ترس از انزالش بیش تر میشه!
باید ما کنترل را برداریم. باید زن و مرد به طور مشترک این را حل کنند. قصد ما تامین کنندگی و تامین شوندگی نیست، داریم میریم یک چیزی را درمان کنیم. باید کنترل را حذف کنیم.
انزال هر جا که آمد می گذارم که بیاد ، من دست خانم را گرفتم که برم سمت بستر ، تو لباس انزالم آمد مانع نمی شوم، خانم چکار کنه؟کار مشترک این است که نگوید! ای وای، ولش کن، پس هی چی!
خیر باید با شور جنسی بیاید، بعد فاصله زمانی و دوره می گذاریم، خانم انزال را که دید کسالت و ناراحتی نشان نده، خوب نوبت بعد، میریم برای رابطه، بدون هر کنترلی ، هر جا انزال آمد می گذاریم بیاید، کی بیاییم برای رابطه بعد، 12 تا 24 ساعت بعد، چرا؟ چون مایع منی 24 تا 48 ساعت وقت می خواهد تا در پروستات جمع شود ما این زمان را بهش نمی دهیم ، منی بشکه نداره که شیرش را باز کنیم و ببندیم، این باید قطره قطره تو پروستات از بدن جمع شود. پس زمانمی خواهد برای ایجادش، زمان مراجعه بعدی تا 6 ساعت می توان کم کرد اما بهتر است از 6 ساعت کمتر نشود.چون ممکن است دفعه دوم که آمدی نعوظ کافی نداشته باشی در رابطه دوم هر جا انزال آمد می گذارم بیاید .
بعد 12 تا 24 ساعت بعد برای رابطه سوم می آییم، مطمئن باشید به دفعه سوم و چهارم که برسید 20 تا 40 دقیقه مرد در وضعیت نعوظ بدون انزال می ماند. ترس رفت و دو سه بار که این کار را که انجام دادید سرکوبی از بین رفته و اعتماد به نفس آمده و کنترل را نیز برداشته و درمان می شود.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!