سعی کنید شخصیت همسرتان را همانطو

سعی کنید شخصیت  همسرتان را همانطو

سعی کنید شخصیت همسرتان را همانطور که از روز اول پسندیده بودید، بپذیرید،
و در رفع عیوب وتکامل هم بکوشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟