زندگی، فراتر از یک صفحه نورانی است

زندگی، فراتر از یک صفحه نورانی است</d

زندگی، فراتر از یک صفحه نورانی است
اینگونه خود را اسیر نکنیم ❗️


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟