گاهی به همسرتان بگویید چه چهره‌ی زی

گاهی به همسرتان بگویید چه چهره‌ی زی

گاهی به همسرتان بگویید چه چهره‌ی زیبایی دارد

قطعا خانم شما احساس غرور خواهد کرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟