به اخمت خستگی در می رود،لبخند

به اخمت خستگی در می رود،لبخند

به اخمت خستگی در می رود،
لبخند لازم نیست ...

کنار سینی چای تو
اصلا قند لازم نیست...

نظر شما درمورد این پست چیست؟