به اخمت خستگی در می رود،لبخند

به اخمت خستگی در می رود،لبخند

به اخمت خستگی در می رود،
لبخند لازم نیست ...

کنار سینی چای تو
اصلا قند لازم نیست...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟