اگر او یک سیب است وشما یک پر

اگر او یک سیب است وشما یک پر

اگر او یک سیب است و
شما یک پرتقال،

تفاوت هایتان را جشن بگیرید
و لذت ببرید.

عشق به معنای
مشابه هم بودن نیست...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟