امام علی علیه السلام:هرکه نگا

امام علی علیه السلام:هرکه نگا

امام علی علیه السلام:
هرکه نگاه هایش پاک باشد، ویژگی هایش نیکو شود.

میزان الحکمة، ج12، ص235


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟