زندگی کن حتی اگر بهترین های

زندگی کن حتی اگر بهترین های

زندگی کن
حتی اگر بهترین هایت را از دست داده ای
زیرا این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایت می سازد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟