حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا

حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا</d

حیفم آمد که در این روز دل انگیز خدا
گره کوچکی از قلبی را
به سرانگشت دعا وانکنم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟