وقتی یک تعلیق شدید روانی بر زن حاکم

وقتی یک تعلیق شدید روانی بر زن حاکم هست معمولا یک نامنظمی شدید دردوره اش اتفاق می افتد.این سیکل یک شاخه بالا رونده دارد و یک شاخه کاهش دهنده. اگر ما این دوره را به طور متوسط 28 روز حساب کنیم. میانه دوره میشود 14 که تخمک رها میشود. و لذا امکان باروری هم زیاد است چون تخمک با وجود 72 ساعتی که اسپرم میتواند در محیط تخمدان باقی بماند جمعا حدود یک هفته احتمال باروری در حول وحوش تخمک زیاد میشود. روزهای اول بعد از پاکی اگرچه هنوز شاخه ی بالا رونده کم هست،اما چون از صفر درآمده است.ممکن است خانم در این روزها گرایش خیلی شدیدی به روابط جنسی داشته باشد.فراگیر نیست در همه مخصوصا در بعضی ها که سابقه جنسی قبلیش توام با محرومیت بوده است وانتظار کشیده تا دوره پاکی بعدی میتواند این نیاز خیلی جدی تر هم باشد. دو سه روز مانده به آغاز پریود بعدی خانم تمایلش به جنسی رو به اتمام است.بیشترین گرایش خانم از یکی دو روز مانده به رهایی تخمک تا یکی دو روز بعد ازرهایی تخمک دارد . روزهای 13 تا15خانم در یک پریود 28 روزه به شدت گرایش داردبه روابط جنسی. چون آقایون به این کیفیت بی اطلاع هستند ممکن است موقع ورود خود به روابط جنسی متفاوت در زمان سیکل زن باشد. از نظر شرع مقدس اسلام ، مقاربت کامل در زمان پریود زن حرام است. از نظر روانی و جسمی هم آثار فراوانی را بر زن دارد و میتواند تا آشفتگی روانی در زن باشد. در یک مقاله آمریکایی دیدم در خانمهایی که اعتقاد دینی نداشتند. با همسرشون در زمان پریود روابط جنسی قرار گرفته بودند واحساس تجاوز جنسی بهشون دست داده بود.
چون این دوران .نزدیک به یک ماه اتفاق می افتد ماهانه هم میگویند.و چون تکرار هست و در انجامش عادت دارد، عادت ماهانه هم میگویند. (ادامه دارد...)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟