همسر عزیزمیک شاخه گل یک دنیا م

همسر عزیزمیک شاخه گل یک دنیا م

همسر عزیزم
یک شاخه گل یک دنیا مهربانی
به تو که هم گلی و هم مهربانی

با تو چه حس خوبی دارم...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟