4 سنگ بنای زندگی مشترک برای تازه

 4 سنگ بنای زندگی مشترک برای تازه

4 سنگ بنای زندگی مشترک برای تازه کارها

به تفاوت ها توجه کنید
نسبت به جنس مخالف اطلاعات به دست بیاورید و یاد بگیرید که کجاها اختلاف نظرهای شما ناشی از تفاوت های جنسیتی تان است و کجاها مربوط به تفکراتتان. تفاوت های فکر و عقیده قابل حل هستند اما تفاوت های ناشی از جنسیت (مثل کل نگری مردان و جزءنگری زنان، نتیجه گرایی مردان و فرایند گرایی زنان و...) فقط با درک متقابل پذیرفته می شوند

مسئولیت ها را تقسیم کنید
اگر از همان ابدای زندگی مشترک مسئولیت ها و وظایفتان را تعیین و تقسیم نکنید، تا پایان عمر باید با آشفتگی، انتظارات برآورده نشده و تنش زندگی کنید. خیلی مهم است که از همان ابتدای زندگی مشترک، مشخص کنید که هر کدام از شما چه وظایفی در زندگی دارند، چطور باید به دیگری کمک کنند و ...

روش دعوا کردن را تعریف کنید
قواعد دعوای خودتان را مشخص کنید. مثلا قرار بگذارید که هیچ گاه یک روز کامل قهر نباشید، موقع عصبانیت، آن کسی که کمتر عصبانی است سکوت کند،در بحث و جدل به هیچ وجه حرف گذشته ها یا حرف خانواده های یکدیگر را پیش نکشید و...

حد و مرزهای خانوادگی تان را تعیین کنید
اوایل زندگی مشترک، خانواده ها به بهانه این که دختر و پسر کم تجربه هستند سعی دارند در تصمیم گیری های آنها اثرگذار باشند. اما اگر با همین فرمان جلو بروید و هویت خانواده دو نفره خود را تعیین نکنید هیچ وقت نمی توانید خانواده خود را شکل دهید. برای آنکه هویت زندگی مشترکتان را تعریف کنید باید در تصمیم گیری ها مستقل باشید. مشورت کنید اما تصمیم نهایی را خودتان دو نفر بگیرید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟