اگر نسل دیروز مثل ما فکر میکردند<

اگر نسل دیروز مثل ما فکر میکردند<

اگر نسل دیروز مثل ما فکر میکردند
امروز «من» و «تو» نبودیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟