امام علی علیه السلام:کسی که

امام علی علیه السلام:کسی که

امام علی علیه السلام:
کسی که غم روزی فردا را بخورد، هرگز رستگار نشود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟