بمب های مخرب روابط زناشویی

بمب های مخرب روابط زناشویی</

بمب های مخرب روابط زناشویی

به شوخی هم ازکلمه طلاق استفاده نکنید
به شوخی هم به همسرتان بی جنبه نگویید
به شوخی هم حرف زن دوم رانزنید
به شوخی هم فحش ممنوع است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟