نگران نباش. من درستش می‌کنم.غصه ن

نگران نباش. من درستش می‌کنم.غصه ن

نگران نباش. من درستش می‌کنم.
غصه نخور. بسپارش به من

کلام مرد باید پر باشه از:
حس حمایت‌‌گری، پشتیبانی و مراقبت از همسر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟