سوال: سلام.آیا بعد از ازدواج اختیا

سوال:
سلام.آیا بعد از ازدواج اختیار دختر دست همسر اوست یا نه هرکس اختیار خود را دارد؟! لطفا در این مورد توضیح دهید.

پاسخ:
با سلام معلوم است که در زندگی هر کس از خود اختیاری دارد، اما در زندگی مشترک وقتی با هم عهد و پیمانی می بندیم که زندگی مشترکی داشته باشیم هر کس نسبت به جایگاه خود وظایف، مسئولیت ها و تعهدهایی دارد. در زندگی مشترک قاعده و تفاهم و مشارکت است اما از آنجا که هر تیمی یک سرگروه و مسئول می خواهد خداوند مهربان به علت ها و مصلحت های فراوانی مرد را مسئول و سرپرست قرار داده است. طبیعی است که افراد گروه باید نسبت به مسئول تبعیت داشته باشند. از طرفی کاملاً هم بدیهی است که اگر این مسئول ظلم کند و نسبت به افراد گروه اجحافی داشته باشد، باید نزد خدا پاسخ دهد و حتماً مؤاخذه خواهد شد. بنابراین اینکه شما رفت و آمدها و کارهایتان با تأیید و نظر موافق همسرتان باشد مطمئن باشید هم زندگی تان گرم تر می شود و هم خدا از شما راضی تر خواهد بود.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟