آقایان بدانند! برخ

آقایان بدانند! برخ

آقایان بدانند!

برخی خانم ها پس اززایمان دچار حس زودرنجی و افسردگی میشوند که طبیعی است، لذا آرامش فراهم کنید، نه کم صبری متقابل!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟