سوال: سلام دختری25ساله هستم یکساله

سوال:
سلام دختری25ساله هستم یکساله معلم شده ام خواستگارانم بیشترشده اند، میترسم مرافقط بخاطرموقعیت شغلیم بخواهندچه کنم؟چگونه بعداز ازدواج استقلال مالی خود راحفظ کنم؟

پاسخ:
باسلام این را با گفتگو و صحبت با خواستگاران خود متوجه می شوید که شما را برای خودتان میخواهند یا شغل تان. حتی میتوانید به آنها اعلام کنید ممکن است شغل خود را رها کنید و عکس العمل شان را ارزیابی کنید. در مورد استقلال مالی پافشاری نداشته باشید چرا که این موضوع به اقتدار شوهرتان و اصل زندگی تان آسیب میزند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟