سوال: سلام اگه پسری به

سوال:

سلام اگه پسری به خاطر دلسوزی بیاد خواستگاری ازکجا میشه فهمید؟


پاسخ:

با سلام شما لزومی ندارد به این موضوع فکر کنید و در واقع اصلاً نباید چنین فکری داشته باشید. چرا که به فرض ازدواج با ایشان همیشه احساس تان این است که من را دوست ندارد و این به رابطه ی شما آسیب می زند. با خود این طور فکر کنید که او مرا کاملاً انتخاب کرده است. در فرض اینکه درصدی هم در تمایل ایشان به شما دلسوزی و ترحم هم دخیل بوده شما می توانید با رفتار خوبتان پس از ازدواج انتخاب او را درست وعالی نشان دهید. مثل اینکه شما از سر دلسوزی برای عیادت یک بیمار می روید ولی وقتی خوشحالی او و حسن برخورد خانوادۀ او را می بینید و حتی پس از بهبود حال آن بیمار،این زمینه ساز یک رابطه و یک دوستی خیلی خوب و مفید می شود مدام به خود می گویید چقدر خوب شد عیادت ان مریض رفتم بنابراین در فرض اینکه ایشان از سر ترحم خواستگاری شما آمده باشند می توانید با رفتار پس از ازدواج انتخاب او را درست و عالی نشان دهید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟