در هر شرایطی برای همسرت یک همراه

در هر شرایطی برای همسرت یک همراه

در هر شرایطی برای همسرت یک همراه خوب و صمیمی باش.

هیچگاه به نشانه اعتراض و قهر محل خوابت را از همسرت جدا نکن..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟