چه بسیار عشق هایی که پسند تو است،ولی

چه بسیار عشق هایی که پسند تو است،ولی

چه بسیار عشق هایی که پسند تو است،
ولی به صلاحت نیست...
پس با عقلت ببین!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟