چه بسیار آرزومندانی که چیزهایی را آ

چه بسیار آرزومندانی که چیزهایی را آ

چه بسیار آرزومندانی که چیزهایی را آرزو می کنند که خیر و صلاح آنان در آن آرزو نیست.

امام صادق(ع)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟