امام صادق(ع):همانا زن

امام صادق(ع):همانا زن

امام صادق(ع):

همانا زن گردن بندی است،

نیک بنگر چه گردن بندی را به گردنت آویزان میکنی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟