انسان های موفق همیشه به دنبال فرصتی

انسان های موفق همیشه به دنبال فرصتی

انسان های موفق همیشه به دنبال فرصتی برای کمک به دیگران می گردند و انسان های ناکام همیشه می پرسند که چی به من میرسد ؟


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!