به پسران جوان نصیحت میکنم که ازدواج

به پسران جوان نصیحت میکنم که ازدواج

به پسران جوان نصیحت میکنم که ازدواج کنند و نصیحت میکنم که در ازدواج تقوا و عفاف دختران را در نظر داشته باشند و نه جمال آنها را.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟